ឧបករណ៍កំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

$65.00 $60.00

Units Sold: 1

ចំណាំ៖ ក្នុងមួយប្រអប់ មានឧបករណចំនួន 4 គ្រឿង

ទំនាក់ទំនង អ្នកចែកចាយ
សាខា រាជធានីភ្នំពេញ (អាចផ្ញើជូនអតិថិជនតាមខេត្តបាន)
Tel: 096 72 93 666 / 011 429 126
សាខា តាខ្មៅ (អាចផ្ញើជូនអតិថិជនតាមខេត្ត និងរាជធានីភ្នំពេញ)
Tel: 010766528 / 098323398

Sold By: : PhsarKhmerVendor Profile:View My Profile
Contact Vendor: Login or Register to Contact Vendor Category: